Avís legal

Aquest Avís legal (d’ara endavant, “l’Avís legal”), juntament amb la Política de privacitat i cookies, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (d’ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades. 

1. Informació general del Lloc web

En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: BLUE GLOBE MEDIA, S.L. (en endavant, “BLUE GLOBE MEDIA”).

Seu i establiment: Barcelona – 08010, C/ Casp, 54, 1º 1ª

N.I.F.: B67007807

E-mail: info@blueglobe.media

Telèfon: +34 935991592

Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 45930, foli 19, full 503298, inscripció 1ª.

2. Normes d’utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per a accedir als diferents serveis i/o continguts del Lloc web que el requereixin.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a BLUE GLOBE MEDIA davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se BLUE GLOBE MEDIA, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. 

3. Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a BLUE GLOBE MEDIA l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

BLUE GLOBE MEDIA no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web o la navegació per aquest.

BLUE GLOBE MEDIA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, BLUE GLOBE MEDIA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-lo a BLUE GLOBE MEDIA, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a BLUE GLOBE MEDIA l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre BLUE GLOBE MEDIA i els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de BLUE GLOBE MEDIA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.

Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, BLUE GLOBE MEDIA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a BLUE GLOBE MEDIA.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de BLUE GLOBE MEDIA o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d’ara endavant, “els Continguts”) que publiqui en el Lloc web o enviï a través d’aquest, garantint que l’ús dels mateixos en el Lloc web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests Continguts, l’Usuari cedeix gratuïtament a BLUE GLOBE MEDIA els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l’Usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de defunció.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de BLUE GLOBE MEDIA o tercers, sense que pugui entendre’s atribuït a l’Usuari cap dret sobre els mateixos.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre BLUE GLOBE MEDIA i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.