Els alumnes ens informem sobre les noves condicions respecte a la legislació educativa

Els alumnes de la ESO i de Batxillerat podràn passar de curs amb una assignatura suspensa

Els alumnes de la ESO i de Batxillerat podran passar de curs amb una assignatura suspensa i es suprimeixen les convocatòries extraordinàries de juny i setembre

Firmat per Naoufal elHarrak, Yanira Herrera, Daniel Navarro, Lunna Mendonça i Corina Marcano

El dimarts 16, el Govern Espanyol ha decidit fer alguns canvis d’avaluació, promoció i titulació d’Educació PrimàriaSecundària i Batxillerat.

  • Primària serà constant i general, l’equip docent prendran decisions sobre la promoció, només en 2n, 4t i 6è de primària, la resta de cursos serà segons les normes.
  • En Secundària, no farà falta fer recuperació de juny i setembre, la decisió de si l’alumne repeteix o no està en mans de l’equip docent. S’afegiràn les matèries de valors cívics i ètics. Al 2n curs, s’haurà de fer una prova diagnòstica similar a la que es realitza a primària. A partir d’aquest moment els alumnes tindran l’opció de triar programes de diversificació curricular o cicles formatius de grau bàsic. Igualment la decisió quedarà totalment a les mans del professorat.
  • En Batxillerat la fase del sistema suavitzarà i tindràn l’oportunitat d’executar-lo en tres cursos, també podràn obtenir el títol amb una assignatura suspesa. El decret Espanyol ha canviat les lleis perquè s’adapti als estàndards europeus, fer un pas més a l’aprenentatge. Amb els criteris nous els casos de repetició de curs es considerarà una mica excepcional, ja que, el 30% dels estudiants espanyols ha repetit mínim un cop, un 16% més elevat que altres països europeus.

Suprimeixen les convocatòries extraordinàries de juny i setembre a secundària

En el cas de Secundària, les decisions sobre promoció deixen d’estar condicionades pel nombre de matèries superades i passaran a recaure enterament sobre l’equip docent, que valorarà si les assignatures suspeses per l’alumne li permeten seguir amb èxit el curs següent. Així doncs, igual que en Primària, la repetició es considera una mesura “absolutament excepcional” que només es prendrà després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport.

La titulació en l’ESO, la decisió recaurà totalment sobre l’equip docent, “sense que pugui quedar condicionada pel número o la naturalesa de les matèries no superades”. En tot cas, promocionaran els qui hagin superat les matèries o àmbits cursats o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries.

Aquesta nova legislació ha creat molt de debat entre els alumnes i el professorat, hi ha persones que els agrada la nova llei però a altres no. Nosaltres creiem que és una mica injust ja que si treuen les recuperacions i no donen una segona oportunitat per poder passar de curs és perjudicial pels alumnes. També pensem que als alumnes saber que no hi ha recuperacions i si suspens passes de curs, no s’esforcen del tot. Per altra banda també hi ha coses positives ja que encara que suspenguis una assignatura a batxillerat passes de curs.

L’article 9 de l’últim esborrany del projecte de reial decret pel qual es regula l’avaluació, la promoció i la titulació en Primària, ESO, Batxillerat i FP evidencia aquesta absència de l’avaluació extraordinària. El desenvolupament curricular de la Llei Wert deia en 2014: “Amb la finalitat de facilitar als alumnes i alumnes la recuperació de les matèries amb avaluació negativa, les administracions educatives regularan les condicions perquè els centres organitzin les oportunes proves extraordinàries i programes individualitzats en les condicions que determinin”. És a dir, mantenia les proves de recuperació però deixava que cada centre ho fes com volgués.

Redactors Juniors

, , , ,
close